Anticimex toimitusehdot

Toimitusehdot

1. TILAUS

Asiakas sitoutuu palveluun ja näihin ehtoihin tilatessaan palvelun toimittajan verkkosivuilta, puhelimen välityksellä tai toimittajan edustajalta. Toimittajan ja asiakkaan välillä katsotaan syntyneen sopimus, kun toimittaja on kuitannut asiakkaalle tilauksen vastaanottamisen esimerkiksi sähköpostilla tai suullisesti puhelimitse tai asiakas ja toimittaja ovat allekirjoittaneet jatkuvia palveluita koskevan palvelusopimuksen.

2. PALKKIOT JA MAKSUT

Palvelusopimusten osalta palvelumaksu maksetaan vuosittain etukäteen, ellei palvelusopimuksessa ole muutoin sovittu. Toimittajan kustannusten noustessa sopimuskauden aikana Anticimex Oy voi tarkistaa palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, voi kumpikin osapuoli irtisanoa sopimuksen päättymään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Erillispalvelut ja kertaluontoiset torjuntakäynnit laskutetaan jälkikäteen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

3. SOPIMUSMUUTOKSET

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Toimittajalla on oikeus erityisestä syystä, esimerkiksi viranomaismääräyksien muuttuessa, ilmoittaa sopimusehdon välittömästä muutoksesta.

Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia 10 päivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta, on osapuolilla oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Siinä tapauksessa palvelumaksuja ei palauteta.

4. TOIMITTAJAN VELVOITTEET

Toimittaja on velvollinen suorittamaan palvelun asianmukaisesti ja ammattitaidolla palvelukuvauksen ja muiden sopimusasiakirjojen, lakien, säännösten ja voimassa olevien viranomaismääräysten mukaisesti. Toimittaja raportoi asiakkaalle palvelukuvauksen mukaisesti. Mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu, palvelu suoritetaan arkisin klo 8 – 16 välisenä aikana.

5. ASIAKKAAN VELVOITTEET

Asiakkaan on taattava toimittajan pääsy kohteeseen ja noudatettava toimittajan ohjeita. Asiakkaan on ilmoitettava poikkeavista seikoista, kuten arkaluontoisista alueista, palvelun suorittamisen mahdollistamiseksi ja asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa toimittajalle havaitsemistaan olosuhteista tai tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa palvelun suorittamiseen. Muun muassa havainnot toimittajan omaisuuden vaurioitumisesta tai siirtämisestä on ilmoitettava.

Asiakas on osaltaan vastuussa turvallisen työympäristön luomisesta ja ylläpitämisestä toimittajan työntekijöille. Asiakas vastaa myös, jos palvelun sopimuksen mukaisesta toimittamisesta aiheutuu kohteelle vahinkoja.

Asiakas on tuottamusvastuussa toimittajan kohteessa olevasta omaisuudesta. Kohteessa olevat laitteet pysyvät toimittajan omaisuutena, ellei muuta ole sovittu. Laitteet luovutetaan toimittajalle sopimuksen päätyttyä.

6. VASTUUNRAJOITUS

Toimittajan vastuu on tuottamusvastuuta välittömistä vahingoista eikä se koskaan ulotu välillisiin vahinkoihin. Vastuun määrä yksittäisestä vahingosta voi olla enintään vaurioituneen omaisuuden käypä arvo lisättynä sopimuksen mukaisella vuosimaksulla, paitsi mikäli näin laskettu korvausmäärä jää alle 30.000 euron, vastuun enimmäismäärä on [30.000 euroa.] Omaisuuden käyvän arvon ja sopimuksen mukaisen vuosimaksun yhteenlasketun määrän ollessa yli 30.000 euroa, vastuun enimmäismäärä on 100.000 euroa.

Toimittaja ei vastaa tuholaisten aiheuttamista vahingoista muutoin kuin oman tuottamuksensa puitteissa. Mikro-organismien, allergeenien, myrkkyjen, kemikaalien tai vierasesineiden aiheuttamista vaurioista toimittaja ei ole lainkaan vastuussa. Toimittaja ei myöskään vastaa asiakkaan rangaistus- tai muista viranomaismaksuista.

7. REKLAMAATIO

Mikäli toimittajan suorittama työ ei ole palvelukuvauksen tai muiden sopimusasiakirjojen mukaista, asiakkaan tulee esittää vaatimukset toimittajalle heti, kun virhe, vaurio, huolimattomuus tai laiminlyönti on huomattu tai se olisi pitänyt huomata. Reklamaation tulee tapahtua toimittajan vastuusta vapautumisen uhalla viimeistään kolmen kuukauden kuluessa virheellisen palvelun suorittamisesta tai sopimuksen päättymisestä ja reklamaation tulee sisältää tarpeellisen yksilöity kuvaus asiakkaan vaatimuksen perusteista.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei ole velvollinen suorittamaan palvelua ylivoimaisen esteen ilmentyessä, kuten sodan syttyessä, liikennöintikeinojen tai yleisten kauppatavaroiden puuttuessa, työmarkkinoiden häiriöissä, epätavallisissa sääoloissa, maailmanlaajuisten pandemioiden aiheuttamien esimerkiksi liikkumista koskevien suositusten tai rajoitusten vallitessa tai vastaavissa tilanteissa.

9. VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Ellei palvelusopimuksessa muuta ole sovittu, jatkuvien palveluiden osalta sopimus on voimassa kolme vuotta palvelun toimittamisen aloittamisesta. Tämän jälkeen se on voimassa vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta päättymään kolmea kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä.

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli asiakas ei kehotuksesta huolimatta suorita velvoitteitaan kohtuullisessa ajassa tai mikäli sopimusmaksu on suorittamatta edelleen, kun eräpäivästä on kulunut kolme kuukautta. Toimittajalla ei ole velvollisuutta palauttaa tässä tapauksessa etukäteen maksettuja palvelumaksuja.

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toimittaja huomautuksista huolimatta jatkuvasti toimii sopimuksen vastaisesti. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on oikeus saada hyvitys maksetuista palvelumaksuista.

10. TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOTURVA

Sopijapuolet sitoutuvat varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Toimittaja käsittelee asiakkaan henkilötietoja asiakashallintaa ja palveluiden toteuttamista varten internet-sivuillaan olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Osapuolet pitävät salassa sopimustiedot sekä kaikki tietoon tulleet toisen osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet.

Toimittaja voi käyttää asiakkaan ja toimittajan välistä asiakassuhdetta referenssinä. Toimittaja ei kuitenkaan voi käyttää yksittäisen toimeksiantosopimuksen sisältöä referenssinään, ellei asiakas ole antanut siihen etukäteen kirjallista suostumusta.

11. ERIMIELISYYDET

Osapuolet pyrkivät selvittämään mahdolliset erimielisyytensä sopimalla. Jos tämä ei onnistu, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Valitse maa

    soita meille0207 495 706